Услови за користење

                                    

  Услови и приватност

                                      

    (Општи одредби)

Овој Договор, ги опишува условите на кои Board.mk Ви нуди пристап до нашите услуги.

  Вовед

Добре дојдовте во Board.mk. Со користење на Board.мк (вклучувајќи ги и сродните сајтови на фирмата, услуги и алатки), Вие се согласувате со следните услови на Board.mk. Доколку имате какви било прашања, Ве молиме погледнете го делот за помош. Овој Договор стапува во сила на ___________ (датум) 2018 година, за сегашните корисници и прифаќање на нови корисници.                            

 Општи одредби

Пред да станете член на Board.mk мора да ги прочитате и прифатите сите услови во, или поврзани со овој Договор за користење, како и Политиката за приватност на Board.mk.

Силно препорачуваме, додека го читате овој Договор за користење, исто така да пристапите и прочитате поврзани информации со овој Договор. Со прифаќањето на овој Договор, Вие се согласувате дека овој Договор за користење и Политиката за приватност ќе се применуваат секогаш кога ја користите веб-страницата или услугите на Board.mk или кога ги користите алатките што ги ставаме достапни за комуникација.

 Користење на Board.mk

Додека ја користите нашата веб-страница, услуги и алатки, нема:

  • Објавување на содржина или часови во несоодветна категорија или области на нашата страница и услуги;

·       ги прекршувате законите, правата на трети лица или нашите политики;·       Користење на нашата веб-страница, услуги или алатки ако не сте во можност да формирате законски обврзувачки договори, сте на возраст под 18 години или сте привремено или на неопределено време суспендирани од користење на нашата веб-страница, услуги или алатки;·       Не сте во можност да го платите часот кој сте го купиле од нас, освен ако наставникот не го сменил описот на часот откако веќе сте го купиле, се направи јасна типографска грешка или не можете да го потврдите идентитетот на наставникот;·       Манипулирање со цената на кој било час или да се мешате со огласите на други корисници;·       Заобиколување или манипулирање на структурата на таксата, процесот на фактурирање или таксите кои се должат на Board.mk;·       Објавување лажни, неточни, погрешни, или клеветнички содржини (вклучувајќи лични информации);·       Преземање на било каква акција која може да ги поткопа системите за повратни информации или рејтингот (како што се прикажување, увоз или извоз на повратни информации надвор од страницата или за користење на страницата за цели кои не се поврзани со Board.mk.·       Пренесување на Вашата сметка од курсот (вклучувајќи и повратни информации) како и корисничкото име на друга страна без наша согласност;·       Дистрибуирање или испраќање спам, несакани или масовни електронски комуникации, верижни писма или пирамидални шеми;·       Дистрибуирање на вируси или други технологии кои можат да му наштетат на Board.mk или на интересите или својството на корисниците на Board.mk;·       Извоз или реекспортирање на било какви алатки на Board.mk, освен во согласност со законите за контрола на извозот на сите релевантни надлежности;·       Копирање, модифицирање или дистрибуирање на права или содржини од веб-страницата Board.mk, услугите или алатките и авторските права на Board.mk како и трговскиот заштитен знак; или·       собирање информации за корисниците, вклучувајќи и е-адреси, без нивна согласност.                                                        

Злоупотреба на Board.mk

Нашиот сајт и нашите корисници работат заедно за одржување на нашата веб-страница и нашите услуги со цел да бидат правилни и безбедни за користење.  Ве молиме да ги пријавите проблемите, навредливите содржини и прекршувања на политиката кај нас. Можеме да ограничуваме други подучувања, суспендираме или да ги прекинеме нашите услуги и кориснички сметки, да го забраниме пристапот до нашата веб-страница и нивните содржини, услуги и алатки, да ја одложиме или отстраниме хостираната содржина, и да преземеме технички и правни чекори кон корисници ако мислиме дека тие создаваат проблеми или можни законски обврски, ги прекршуваат правата на интелектуална сопственост на трети странки или делуваат неконзистентно со духот на нашите политики (на пример,  спроведување трансакции надвор од веб-страницата, манипулација со повратни информации, заобиколување на привремени или трајни суспензии. Корисници за кои веруваме дека ги вознемируваат нашите вработени или други корисници.   Дополнително, во соодветни околности и по наше дискреционо право, ние можеме да ги суспендираме или прекинеме сметките на корисниците кои може да ги повторат или прекршат  правата на интелектуалната сопственост на трети лица. Ние, исто така, го задржуваме правото да ги откажеме непотврдените сметки или сметки кои биле неактивни долго време.                                                                                                      

      Заштита на студентите

Силно ги охрабруваме учениците да работат со учителите пред да отворат барање во врска со купувањето на било кој курс. Ние бараме наставниците во Board.mk да се усогласат со нашиот процес на одлуки. Студентите и наставниците да ни дозволуваат да донесеме конечна одлука, по наше дискреционо право, на секое тврдење дека студентските досиеја со Board.mk се во рамките на Политиката за заштита на студентите.  Ако решаваме спор во корист на студентот, ќе му ја вратиме на студентот целосната сума на часот (вклучувајќи ги и сите важечки даноци за продажба), а ние ќе побараме од воспитувачот да ни надомести за износот што го должи ученикот. Без ограничување на горенаведеното, учителите можеби нема да мора да платат надомест по барање на Board.mk  доколку обезбедат доволно документација (на пример, доказ дека часот е точно опишан).  Учителите да ни дозволуваат да го дебитираме нивниот месечен биланс на сметката за сумите што се должат на учениците. Ако учителите не обезбедат валиден метод за надоместување, ние имаме право  да ги собереме сумите што се должат со други механизми за собирање, вклучувајќи ги и задржувачките агенции за наплата. Ние исто така имаме право да ги суспендираме или ограничиме учителите со пристан на нашата веб-страница се додека не се изврши целосната исплата.

 Исправување на грешки во плаќањата на учениците или учителите.

Ние го задржуваме правото да ги поправиме грешките во процесирањето што ги откриваме. Ние ќе ги исправиме грешките во процесирањето со задолжување или кредитирање на начинот на плаќање што се користи за погрешно враќање на студентот или учителите.                                                               

 Надоместоци и услуги

Приклучувањето на нашата веб-страница како и листата на часови е бесплатно. Ние наплаќаме надоместок по запишувањето на студенти. Имате можност да ги разгледате и прифатите таксите кои ќе Ви ги наплатиме врз основа на вашиот конкретен распоред. Сите овие информации се наоѓаат на Вашата сметка и Вашиот профил. Имаме право на привремена промена на надоместоците за нашите услуги за промотивни настани (на пример, слободни денови на котација) или нови услуги, а таквите промени се ефективни кога го објавуваме привремениот промотивен настан или нова услуга на веб-страницата.  Сите таксите се цитирани во македонски денари. Надоместоците ќе бидат задолжувани од Вашата месечна сметка.  Ако Вашиот начин на плаќање е неуспешен или Вашата сметка е истечена, имаме право да ги наплатиме надоместоците што се должат со други механизми за собирање. (Ова вклучува наплата на други начини на плаќање во датотека со нас, задржување агенции за наплата и правен советник, и за сметки над 180 дена по задоцнување).

  Содржина 

 Одредба.

За целите на овие Услови за користење, поимот “Содржина” вклучува, без ограничување, видеа, аудио клипови, пишани мислења и коментари, информации, податоци, текст, фотографии, софтвер, скрипти, графики и интерактивни функции генерирани. За целите на овој Договор, “Содржина” ја вклучува и целата Корисничка содржина (како што е дефинирано подолу). §

Корисничка содржина.

Сите содржини кои се додадени, креирани, поставени, поднесени, дистрибуирани или испратени до Услугите од страна на корисниците (колективно “Корисничка содржина”), без разлика дали се јавно објавени или приватно пренесени, е единствената одговорност на лицето кое потекнувало од таквата Корисничка содржина. Вие признавате дека целата Содржина, вклучувајќи ја Корисничката содржина, која ја имате преку Вас со користење на Услугите, е на Ваш сопствен ризик и Вие ќе бидете единствено одговорни за било каква штета или загуба за Вас или за која било друга партија која произлегува од неа. Можете да ја избришете или отстраните вашата Корисничка содржина, или сами или преку барање направено на еден од нашите вработени или подружници. Кога вашата корисничка содржина ќе биде избришана, таа ќе биде отстранета од Услугите. Сепак, разбирате дека секоја отстранета корисничка содржина може да остане во резервни копии за разумен временски период (но нема да се дели по отстранувањето со други).

Известувања и ограничувања.

Услугите може да содржат Содржина која е посебно обезбедена од нас, нашите партнери или наши корисници, и таквата Содржина е заштитена со авторски права, трговски марки, заштитни знаци, патенти, трговски тајни или други сопственички права и закони. Ќе ги почитувате и ги одржувате сите известувања за авторски права, информации и ограничувања содржани во било кој Содржина што се пристапува преку Услугите.

Користење на лиценца.

Потточка на овие Услови за Услуга, секој корисник на услугите му се доделува светска, не-ексклузивна, не-подвижна и непренослива лиценца за користење (на пр., За преземање и прикажување локално) на содржината исклучиво за лични, некомерцијални цели. Употребата, репродукцијата, модификацијата, дистрибуцијата или складирањето на било која содржина за лична, некомерцијална употреба е изрично забранета без претходна писмена дозвола од нас или од носителот на авторските права идентификувани во известувањето за авторски права на таквото содржина. Не смеете да продавате, лиценцирате, изнајмувате или на друг начин користите или експлоатирате било која содржина за комерцијална употреба или на кој било начин што ги крши правата на трети лица.

Грант за лиценца.

Со поднесување на корисничка содржина преку Услугите, Вие со ова и ќе ни дадедате глобална, неисклучива, неовластена, целосно платена, подлиценца и пренослива лиценца за користење, уредување, модифицирање, репродукција, дистрибуција, подготвување дериватни дела на, прикажување , и на друг начин целосно искористување на корисничката содржина во врска со веб-страницата, услугите и нашите бизниси. Вие исто така ќе му дадете на секој корисник на Веб-страницата, не-ексклузивна лиценца за пристап до Вашата корисничка содржина преку веб-страницата или услугите со цел да ги користи, уредува, модифицира, репродуцира, дистрибуира, подготвува дериватни работи, прикажува и врши таква корисничка содржина. За јасност, горенаведените дотации за лиценца за нас и за нашите корисници не влијаат врз Вашите други права на сопственост или лиценца во Вашата корисничка содржина, вклучувајќи го и правото за доделување на дополнителни лиценци за Вашата корисничка содржина, освен ако не е поинаку договорено во писмена форма. Вие гарантирате дека ги имате сите права да ни ги доделите таквите лиценци без да повредите било какви права на трети лица, вклучувајќи и ограничување на какви било права на приватност, права на рекламирање, авторски права, договорни права или која било друга интелектуална сопственост или сопственички права.

Достапност на содржината.

Ние не гарантираме дека секоја содржина ќе биде достапна на веб-страницата или преку Услугите. Понатаму, ние немаме обврска да ја следиме веб-страницата или Услугите. Сепак, ние го задржуваме правото да ги отстраниме, уредиме или модифицираме било која содржина, во секое време, без известување до Вас и за било која причина (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на тоа, по приемот на барања или наводи од трети странки или органи кои се однесуваат на таквата содржина или ако сме загрижени дека можеби сте ги прекршиле овие Услови за користење) или без никаква причина и да ја отстраните или блокирате било која содржина од Услугите.

Ограничување на одговорноста.

Board.mk не е одговорен за содржината на другите корисници, дејствата или неактивностите или часовите што ги наведуваат. Вие признавате дека не сме вклучени во реалната трансакција помеѓу учениците и учителите. Сепак, ние можеме да помогнеме во олеснувањето на решавањето на споровите преку разни програми, но имајте во предвид дека немаме никаква контрола и не гарантираме квалитет, безбедност или законитост на објавените часови, вистинитоста или точноста на содржината на корисниците или огласите, способноста на наставниците да понудат часови , способноста на учениците да плаќаат за часови, или дека ученикот или воспитувачот, всушност, ќе ја заврши трансакцијата. Исто така, не можеме да гарантираме континуиран или сигурен пристап до нашата веб-страница, услуги или алатки, бидејќи работењето на нашата веб-страница, услуги или алатки може да бидат попречени од бројни фактори надвор од наша контрола. Според тоа, до степен до кој е легално дозволено, ги исклучуваме сите имплицирани гаранции и услови.

 

Некои јурисдикции не дозволуваат одрекување од гаранции или исклучување на штетите, па таквите одрекувања и исклучоци може да не важат за Вас.  Без оглед на претходните ставови, ако се утврди дека ние сме одговорни, нашата одговорност кон Вас или на било која трета страна е ограничена на (а) целосната цена на курсот (вклучувајќи го и секој применлив данок на промет) и неговите оригинални трошоци за превозот, (б ) вкупните надоместоци што ни ги плативте во 12 месеци пред акцијата што доведе до одговорност.

   Пристап и интерференција 

Веб-страницата содржи заглавија за исклучување на роботски акции. Голем дел од информациите на страниците се ажурираат во реално време и се комерцијални или лиценцирани за нашата веб-страница од страна на нашите корисници или трети странки. Вие се согласувате дека нема да користите било какви автоматски средства за да пристапите до веб-страницата за било која намена без наша изречна писмена дозвола. Дополнително, вие се согласувате дека нема да: ·       да преземете било каква акција која наметнува или може да наметне (по наше дискреционо право) неразумен или непропорционален голем товар на нашата инфраструктура.·       да копирате, репродуцирате, менувате, да создавате дериватни дела, дистрибуирате или јавно да прикажувате било која содржина (освен за вашите информации) од веб-страницата без претходна писмена дозвола од нас и соодветната трета страна, како што е применливо;·        да се меша или да се обиде да се меша во правилното работење на веб-страницата, услугите или алатките, или какви било активности спроведени на или со страницата, услугите или алатките.

  Услови за огласување 

 Со наведување на час на нашата веб-страница, Вие се согласувате да плаќате такса, да преземете целосна одговорност за содржината на листата и понудените часови и да ги прифатите следните услови за котација: Кога ќе наведете час на нашата веб-страница, вашиот оглас ќе биде објавен и ќе може да се гледа на вашата сметка. Вашиот оглас не може веднаш да се пребарува по клучен збор или категорија неколку часа (или до 24 часа во некои околности), па поради тоа ние не можеме да гарантираме точно траење на листата.                                                      

Приватност 

Ние не ги продаваме и не ги изнајмуваме вашите лични податоци на трети страни за нивните маркетинг цели без ваша експлицитна согласност. Ние ги користиме вашите информации само како што е опишано во нашата Политика за приватност. Ние ја гледаме заштитата на приватноста на корисниците како многу важен принцип на заедницата. Ние ги чуваме и обработуваме вашите информации на компјутери кои се заштитени со физички, како и со технолошки безбедносни уреди. Можете да пристапите и да ги менувате информациите што ни ги доставувате и да одберете да не примате одредени комуникации со пријавувањето на Вашата сметка. Ако се противите на тоа што вашите информации се пренесуваат или се користат на овој начин, немојте да ги користите нашите услуги.

    Обештетување 

Вие ќе ги обештетите и задржите (и нашите службеници, директори, агенти, подружници, заеднички вложувања и вработени) од какво било побарување вклучувајќи разумни адвокатски такси, направени од трети лица поради кои произлегуваат од ваша повреда на овој Договор, или прекршување на кој било закон или права на трето лице.                                                                                                                                                                     

    Без агенции 

 Ниту една агенција, партнерство, заедничко вложување, односи на вработено лице-работодавач или франшиза не е наменета или создадена со овој Договор.

      Известувања

  Освен што е експлицитно наведено поинаку, правните известувања ќе бидат доставени до е-мејл адресата што ја давате на нашата веб-страница за време на процесот на регистрација (во вашиот случај). Известувањето ќе се смета за дадено 24 часа по испраќањето на е-пошта, освен ако страната што го праќа известувањето не е известена дека е-мејл адресата е неважечка. Алтернативно, можеме да ви дадеме правно известување по пошта на адресата обезбедена за време на процесот на регистрација. Во таков случај, известувањето се смета за три дена по датумот на испраќање.                                                                                          

Правни спорови

  Ако се појави спор помеѓу Вас и Board.mk, нашата цел е да Ви обезбедиме неутрално и економично средство за брзо решавање на спорот. Соодветно на тоа, Вие се согласувате дека ние ќе го решиме секое барање или контраверзност на закон или капитал што произлегува од овој Договор или нашите услуги во согласност со една од потсекциите подолу или како што ние и Вие може да се договориме во писмена форма. Ние ќе разгледаме разумни барања за решавање на спорот преку алтернативни постапки за решавање на спорови, како што се посредување или арбитража, како алтернативи на судски постапки.

    Закон и форум за правни спорови

 Овој договор ќе се регулира во сите погледи со законите на државата на Република Македонија, како што се применуваат за договори склучени и целосно извршени во Република Македонија меѓу жителите на Република Македонија, без оглед на одредбите за судир на правото. Вие се согласувате дека секое побарување или спор што може да го имате против Board.mk мора да биде разрешено исклучиво од страна на државен или федерален суд лоциран во Скопје, Република Македонија освен ако не е поинаку договорено од страна на другите страните или како што е опишано подолу во арбитражната опција. Вие се согласувате да поднесете лична надлежност до судовите лоцирани во Скопје, Република Македонија со цел да ги споделите сите такви барања или спорови.

 Опција за арбитража 

За секое барање (со исклучок на барањата за судска или друга рамноправна олеснување) страната која бара ослободување може да избере да го реши спорот на ефективен начин преку обврзувачка арбитража. Давателот на арбитража и останатите страни мора да ги почитуваат следните правила: (а) арбитражата ќе се спроведува преку телефон, онлајн или само врз основа на писмени поднесоци, конкретниот начин ќе биде избран од страна на страната која иницира арбитража; (б) арбитражата нема да вклучува лично појавување од страна на другите страни или сведоци, освен ако поинаку не се договорат страните; и (в) секоја пресуда за одлуката донесена од страна на арбитарот може да се внесе во кој било суд со надлежна јурисдикција.                                                                                       

   Програма за упатување  

Со учество во програмата за упатување на Board.mk и барање на кредитот, вие претставувате и гарантирате дека секое лице кое добива комерцијална е-порака како резултат на вашето упатување е всушност ваш пријател или член на семејството. Кредитот ќе важи 60 дена од издавањето. Кредитот мора да се икористи во една трансакција и може да биде предмет на ограничувања или исклучувања на производот. Кредитот не може да се комбинира со други понуди, не е пренослив и може да се користи само од наменети и прифатливи примачи.

       Општо 

Ние може да го измениме овој Договор во секое време со објавување на изменетите услови на оваа страница. Освен како што е наведено на друго место, сите измени на условите автоматски ќе стапат на сила 30 дена откако ќе бидат објавени. Дополнително, ние ќе Ве известиме за сите измени и дополнувања по електронска пошта. Овој Договор не може да биде изменет на друг начин, освен во потпишана форма од вас и нас. За целите на оваа одредба, “пишана форма” не вклучува е-порака и  не вклучува електронски потпис. Следните Секции преживуваат било какво прекинување на овој Договор: Надоместоци и услуги (во однос на надоместоците што се должат на нашите услуги), објавување, содржина, одговорност, обештетување и правни спорови.

                                   

  • Sign up
Ја изгубивте вашата лозинка? Please enter your username or Email адреса. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.